Magdalena Chlanda

kancelaria notarialna

Kancelaria Notarialna

Krakow, Piłsudskiego 17
tel. 12 421 57 51
kancelaria notarialna

Notariusz dokonuje czynności notarialnych a w szczególności:

  • sporządza akty notarialne;
  • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia w zakresie których dokonuje otwarcia i ogłoszenia testamentów, spisuje protokoły dziedziczenia i wydaje zaświadczenia dla wykonawcy testamentu;
  • sporządza poświadczenia (własnoręczność podpisu; zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem; daty okazania dokumentu; pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu);
  • spisuje protokoły;
  • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
  • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

Od marca 2009 roku notariusze uzyskali możliwość
 sporządzania aktów poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego (z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych). Zarejestrowany w rejestrze aktów poświadczenia dziedziczenia prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

kancelaria notarialna