Magdalena Chlanda

kancelaria notarialna

Kancelaria Notarialna

Krakow, Piłsudskiego 17
tel. 12 421 57 51
kancelaria notarialna

WYMAGANE DOKUMENTY:

1/ umowa zbycia (sprzedaż, darowizna, zniesienie współwłasności, zamiana, dział spadku) nieruchomości lokalowej lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

 • odpis księgi wieczystej lub jej numer, jeżeli księga została założona zaś przy spółdzielczym prawie do lokalu zaświadczenie wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową,
 • podstawa nabycia lokalu (umowa sprzedaży, umowa darowizny, postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia itp.),
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn lub zaświadczenie 
o tym, że taki podatek się nie należał - w przypadku nabycia lokalu w drodze dziedziczenia, w drodze umowy darowizny (zawartej po 1 stycznia 2007 roku) lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności (jeżeli nastąpiło ono 
po 1 stycznia 2007 roku).

2/ umowa zbycia (sprzedaż, darowizna, zniesienie współwłasności, zamiana, dział spadku) nieruchomości gruntowej:

 • odpis księgi wieczystej lub jej numer,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • podstawa nabycia nieruchomości (umowa sprzedaży, umowa darowizny, postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, Akt Własności Ziemi itp.),
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn lub zaświadczenie 
o tym, że taki podatek się nie należał - w przypadku nabycia lokalu w drodze dziedziczenia, w drodze umowy darowizny (zawartej po 1 stycznia 2007 roku) lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności (jeżeli nastąpiło ono 
po 1 stycznia 2007 roku),
 • wyrys z mapy ewidencyjnej, jeżeli działka odłączana będzie do nowej księgi wieczystej,
 • wykaz synchronizacyjny sporządzony przez uprawnionego geodetę, jeżeli istnieją rozbieżności między stanem ujawnionym w księdze wieczystej i ewidencji gruntów,
 •  mapa z projektem podziału i decyzja zatwierdzająca podział, jeżeli przedmiotem umowy ma być działka po podziale.

3/ akt poświadczenia dziedziczenia:

 • odpis skrócony aktu zgonu,
 • numer PESEL osoby zmarłej,
 • odpisy skrócone aktów urodzenia lub aktów małżeństwa (w przypadku zamężnych kobiet) spadkobierców,
 • testament, jeżeli został sporządzony,
 • odpis aktu zgonu i postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia (jeżeli postępowanie w tym zakresie zostało przeprowadzone), gdy któryś ze spadkobierców nie żyje,
 • numer księgi wieczystej, jeżeli spadkodawca był właścicielem nieruchomości.

4/ pełnomocnictwo:

 • dane pełnomocnika,
 • dane dotyczące nieruchomości, gdy pełnomocnictwo umocowywać ma do konkretnej czynności np. sprzedaży nieruchomości.

5/ testament:

 • dane spadkobierców,
 • dane przedmiotu zapisu, jeżeli spadkodawca chce rozporządzić majątkiem spadkowym w postaci zapisu.

6/ akt poddania się rygorowi egzekucji z tytułu najmu okazjonalnego:

 • umowa najmu,
 • dane dotyczące lokalu zamiennego.

Aby dokonać czynności, należy ponadto dostarczyć dane osób będących stronami aktu
(imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, NIP, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego lub paszportu).

Jeżeli strona czynności ma być reprezentowana przez pełnomocnika, należy wcześniej poinformować o tej okoliczności 
i dostarczyć wypis pełnomocnictwa w oryginale.

kancelaria notarialna